Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

Documente pdf
Hotărârea nr 5 privind aprobarea bugetului comunei Țuțora, județul Iași pe anul 2018
Hotărârea nr 6 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2018 și extraordinarei din 16.02.2018
Hotărârea 7
Hotărârea 8
Hotărârea 9
Hotărârea 10
Hotărârea 11
Hotărârea 12
Hotărârea 13
Hotărârea 14
Hotărârea 15
Hotărârea 16
Hotărârea 17
Hotararea 18
Hotararea 19
Hotararea 20
Hotărârea 21
Hotărârea 22
Hotărârea 23
Hotărârea 24
Hotararea 25 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție- Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea 27 - privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr.28 privind aprobarea planului de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Țuțora
Hotărârea nr 29 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 dijn 2009, prin actul adițional nr 26
Hotărârea nr. 30 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Bozieni-județul neamț, la ARSACIS
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora, județul Iași pentru trim.I 2018
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 33 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018
Hotărârea 35 privind constituirea ca parte civilă a UAT Țuțora în vederea recuperării sumelor stabilite prin Raportul Camerei de Conturi Iași - investiția ''Construire grădiniță''
Hotărârea nr 1 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 15.12.2017 și a ședinței extraordinare din 21.12.2017
Hotărârea nr 2 cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora, județul Iași pentru anul 2018
Hotărârea nr 3 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Țuțora pentru anul 2018
Hotărârea nr 4 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31.05.2018
Hotărârea nr. 37 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor pe trimestrul III
Hotărârea nr. 38 prvind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul III - 2018
Hotărârea nr. 39 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită al persoane fizice
Hotărârea nr 40 privind includerea în domeniul privat a suprafeței de 5000 mp teren situat în intrevilan T371, P- cc37031, P- A37021 și P-P37012 din sat Țuțora, comuna Țuțora, județ Iași
Hotărârea nr. 41 cu privire la întocmirea documentației privind Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ''Sistem de canalizare ''
Hotărârea nr 42 privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local cap. Cultura religie sport pentru organizarea festivalului de muzică,,Între Jijia și Prut'' - prima ediție.
Hotărârea nr. 43 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48
Hotărârea nr. 44 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Poienari, jud.Neamț la ARSACIS și aprobarea actelor adiționale nr. 23 și 24
Hotărârea 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III 2018
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea P-V al ședinței anterioare
Hotărârea nr. 64 privind aprobarea graficului de ședințe trim.IV
Hotătârea nr.65 privind desemnarea președintelui de ședință trim.IV
Hotătârea nr.66 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comueni Țuțora
Hotărârea nr. 67 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III
Hotărârea nr.68 privind introducerea în domeniul public al investiției''Extindere rețea apă potabilă Țuțora-Priza Prut''
Hotătârea nr.69 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei
Hotărârea nr.70 privind includerea în domeniul public al comunei Țuțora și a CL Țuțora a trei imobile situate în zona stației de Pompare Priza Prut
Hotătârea nr. 71 privind desemnarea reprezentantului CL Țuțora în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Țuțora
Hotătârea nr. 72 privind aprobarea doc.tehnico-economice pentru investiția ,,Construire și dotare casă de cultură în sat Țuțora, com.Țuțora, județ Iași,,
Hotărârea nr. 73 privind predarea către MDRAPFE prin CNI a amplasamentului situat în sat Țuțora în vederea executării obiectivului - Construire și dotare casă de cultură
Hotătârea nr. 74 privind aprobarea valorii finale la obiectivul de investiții ''Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Țuțora, județ Iași''
Hotărârea nr.75 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2018
Hotărârea nr. 76 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiție'Înființare sistem canalizare''
Hotărârea nr. 77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ''Modernizare drumuri de interes local în comuna Țuțora,județul Iași''
Hotărârea nr.78 privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 25.09.2018 a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr.79 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora, județul Iași pentru trim.III 2018
Hotărârea nr. 80 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei satului Oprișeni din 8.11.2018
Hotătârea nr. 81 privind Comisia pentru probleme de apărare și Programul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare
Hotărârea nr. 82 privind aprobarea statutului și a actului constitutiv al ADI ''Plaiurile Jijiei''
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare anterioare
Hotărârea nr. 47 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea taberei de vară Bucuriile Vieții
Hotătârea nr. 48 privind aprobarea completării anexei VIII a HCL 18 din 2017 cu includerea taxei anuale a atestatului de producător
Hotătârea nr. 49 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2018 ca urmare a transformării unei funcții publice
Hotătârea nr. 50 privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018
Hotărârea nr. 51 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a salariaților care participă la cursuri de perfecționare programate în anul 2018
Hotărârea nr. 52 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Hotărârea nr. 53 privind rezilierea contractului de concesiune nr.2197-15.05.2017 încheiat cu Bejinaru Elena
Hotărârea nr. 54 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de Garanție din partea FGCR IFN S.A. pentru garantarea avansului la Înființare bază Sportivă din sat Țuțora
Hotărârea nr.55 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III 2018
Hotărârea nr. 56 prin care se ia act de demisia consilierului local EPURE IONUȚ și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare și extraordinare anterioare
Hotărârea nr. 58 privind aprobarea înființării ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ''PLAIURILE JIJIEI''
Hotărârea nr.59 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora pentru trim II 2018
Hotărârea nr.60 privind aprobarea Planului funcțiilor publice pentru anul 2018
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea contractelor de sponsorizare pentru organizarea Zilelor Comunei Țuțora 8-9 septembrie 2018
Hotărârea nr. 62 privind aprobarea completării cu suma de 2000 lei a bugetului indicativ pentru verificare proiect al investiției ''Înființare bază sportivă în sat Țuțora''
Hotărârea nr.83 privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 26.10.2018 a Consiliului local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 84 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la aderarea comunei Creangă - județul Neamț
Hotărârea nr. 85 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
Hotărârea nr.86 privind trecerea din proprietatea publică a Comunei
Hotărârea nr. 87 privind aderarea Comunei Țuțora la Clusterul Industrii Creative Moldova
Hotărârea nr. 88 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a autobuzului second-hand - proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 89 privind aprobarea p-v al ședinței ordinare din 15.11.2018 a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 90 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local Țuțora pe trim. I 2019
Hotărârea nr. 91 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Țuțora, pe trim. I - 2019
Hotărârea nr. 92 privind alocarea de fonduri bănești din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 93 privind aprobarea vânzării prin încredințarea directă a trei imobile de la Priza Prut al localității Țuțora, aparținând domeniului privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 94privind instituirea și administrarea taxei speciale pe salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Tutora, județul Iași
Hotărârea nr. 96 privind aprobarea Programului anual de achiziții pentru anul 2018
Hotărârea nr 97 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al com. Tutora pentru trim. IV 2018
Hotărrârea nr. 99 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com Stănița - jud. Neamț în ARSACIS
Hotărârea nr. 100 referitoare ala modificarea contractlui de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48-2009, prin actul adițional nr. 29
Hotărârea nr. 101 - aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a drepturilor și obligațiilor prevăzute în Autorizația de construire nr. 12 - 2018 către SC APAVITAL SA în vederea realizării lucrării de execuție

Vizualizari: 268
Data creare: 28-03-2018 11:37:23

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR

PNRR

.PNRR