Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2017

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
Hotararea nr.01/26.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al sedintelor extraordinare/ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iasi din data de 13.12.2016 si 22.12.2016
Hotararea nr.02/26.01.2017 privind implementarea proiectului " Investitii pentru Reducerea Poluarii cu Nutrienti în comuna Tutora"
Hotararea nr.03/26.01.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2017
Hotararea nr.04/26.01.2017 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.05/26.01.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea nr.06/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare drumuri de interes local in comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.07/26.01.2017 privind achizitionarea de servicii pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE CHIPERESTI,TUTORA, OPRISENI, COMUNA TUTORA, JUDETUL IASI".
Hotararea nr.08/26.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iasi din data de 26.01.2017
Hotararea nr.09/09.02.2017 pentru cofintarea proiectului „Modernizare drumuri locale in satele Chiperesti, Tutora, Opriseni, comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.10/09.02.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Modernizare drumuri locale in satele Chiperesti, Tutora, Opriseni, comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.11/23.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
Hotararea nr.12/23.02.2017 cu privire la aprobarea: indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Tutora, judetul Iasi&quo
Hotararea nr.13/23.02.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.73/22.12.2016 cu privire la completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea nr.14/23.02.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.74/22.12.2016 privind concensionarea prin licitatie a terenului din domeniul privat al comunei Tutora in suprafata de 1000 mp situat, sat Chiperesti, com. Tutora
Hotararea nr.15/23.02.2017 privind prelungirea termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL, al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea nr.16/23.02.2017 cu referire la aprobarea Proiectului „Infiintare si distributie gaze naturale in comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.17/23.02.2017 privind punerea la dispozitia concensionarului public de distributie a gazelor naturale a terenurilor aferente pentru efectuarea lucrarilor de executie, operare, intretinere reparatii pe toata durata concensionarii
Hotararea nr.18/23.02.2017 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 5000mp teren pasune din T 36/1, Parcela Ps.378/2 si introducerea in circuitul agricol a suprafetei de 5000mp din T39/1, Parcela F311/1 in vederea promovarii investitie
Hotararea nr.19/23.02.2017 privind punerea la dispozitie a 5000 mp teren din domeniul privat pentru promovarea proiectului de investitii „Infiintare platforma de gunoi in satul Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.20/23.02.2017 privind includerea in domeniul privat al comunei Tuturo a suprafetei de 5000mp identificat in T39/1, Parcela F311/1, sat Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi.
Hotararea nr.21/23.02.2017 privind aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea privata a Comunei Tutora
Hotararea nr.22/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL IN COMUNA TUTORA, JUD. IASI".
Hotararea nr.23/23.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - „Extindere sistem de canalizare in comuna Tutora, jud. Iasi"
Hotararea nr. 24/20.03.2917 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iași din data de 23.02.2017
Hotararea nr.25/20.03.2017 privind aprobarea graficul de ședinte cu ordinea de zi a ședintelor Consiliului Local Tutora pe trimestrul II 2017
Hotararea nr.26/20.03.2017 privind desemnarea președintelui de ședinta al Consiliului Local Tutora, pe trimestrul II - 2017
Hotararea nr.27/20.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS
Hotararea nr.28/20.03.2017 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tutora judetul Iasi
Hotararea nr.29/20.03.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de functii pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora.
Hotararea nr.30/20.03.2017 privind aprobarea bugetului comunei Tutora judetul Iași, pe anul 2017
Hotararea nr.31/20.03.2017 privind constituirea culoarul de frontiera și fâșia de protectie a frontierei de stat în comuna Tutora, judetul Iași pentru anul 2017
Hotararea nr.32/20.03.2017 privind modificarea Planului functiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.33/10.04.2017 cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.34/10.04.2017 privind însușirea valorilor unor terenuri si spatii proprietatea Consiliului local, conform Raportelor de evaluare întocmite
Hotararea nr.35/10.04.2017 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini privind vânzarea si concesionarea prin licitatie publica, a unor terenuri si spatii din domeniul privat, situate în comuna Tutora, judetu
Hotararea nr.36/10.04.2017 privind vânzarea directa catre d-nul Sacaleanu Theodor a terenului proprietate privata a comunei Tutora concesionat, în vederea construirii unui spatiu, situat în sat Tutora, comuna Tutora - C.F. 167, nr.
Hotararea nr.37/10.04.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iași din data de 10.04.2017
Hotararea nr.38/29.05.2017 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar, aporbat prin Hotararea nr.62/28.11.2016.
Hotararea nr.39/29.05.2017 referitoare la modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare
Hotararea nr.40/29.05.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare si aprobarea modificarii tarifelor de plata la contractul încheiat cu Societatea SALUBRIS SA IASI.
Hotararea nr.41/29.05.2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de manageament integrat al deseurilor în judetul Iasi.
Hotararea nr.42/29.05.2017 cu privire la aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii - "Sistem de canalizare in comuna Tutora, judetul Iasi"
Hotararea nr.43/29.05.2017 privind aprobarea investitiei ,,Înfiintare baza sportiva în satul Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi,, prin programele derulate de Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare Iasi.
Hotararea nr.44/29.05.2017 privind darea in administrarea si gospodarirea cimitirelor din satele Tutora si Chiperesti-Parohiilor Tutora si Chiperesti
Hotararea nr.45/29.05.2017 privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Paste
Hotararea nr.46/29.05.2017 privind reprezentarea Consiliului local Tutora de catre dl. Primar la Notarul Public în calitate de succesibil, pentru a culege mostenirea defunctei Ciomaga Eugenia
Hotararea nr.47/29.05.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura de la Scoala gimnaziala Tutora
Hotararea nr.48/29.05.2017 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 9995mp teren pasune din T36/1, Parcela Ps.378/2 si DE 375 si introducerea in circuitul agricol a suprafetei de 995 mp din T39/1, Parcela F311/1 in vederea promovarii i
Hotararea nr.49/29.05.2017 privind punerea la dispozitie a 9995 mp teren din domeniul privat pentru promovarea proiectului de investitii „Infiintare Baza Sportiva in satul Tutora, comuna Tutora, jud. Iasi" prin programele derulate prin Gru
Hotararea nr.50/29.05.2017 cu privire la completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea nr.51/29.05.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.52/29.05.2017 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.53/29.06.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iași din data de 29.05.2017
Hotararea nr.54-55/29.06.2017 ( privind aprobarea graficul de ședinte cu ordinea de zi a ședintelor Consiliului Local Tutora pe trimestrul III 2017)
Hotararea nr.56/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare și functionare a cimitirelor proprietate publica de pe raza comunei Tutora
Hotararea nr.57/29.06.2017 privind aprobarea PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL intocmit in conformitate cu prevederile art. 6, alin (9) din Legea nr. 416/2001 pentru Comuna Tutora, Judetul Iasi pe anul 2017
Hotararea nr.58/29.06.2017 privind aprobarea constituirii Comisiei Consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si a Regulamentului de organizare și functionare a Comisiei Consultative
Hotararea nr.59/29.06.2017 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta și a Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.60/29.06.2017 privind introducerea în domeniul public a 2800 mp.teren aferent rezervor 300 mc + clorinare Tutora , teren aferent sistemului de alimentare cu apa potabila a comunei Tutora, judetul Iasi Iasi si punerea la dispozitie
Hotararea nr.61/29.06.2017 privind introducerea în domeniul public a investi
Hotararea nr.62/29.06.2017 privind aprobarea darii în folosinta gratuita a unei centrale pe lemne proprietatea Consiliului local Tutora, la Biserica ortodoxa Chiperești pentru încalzirea lacașului de cult în sezonul rece.
Hotararea nr.63/29.06.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru anul 2016
Hotararea nr.64/31.07.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iași din data de 29.06.2017
Hotararea nr.65/14.07.2017 prin care se ia act de vacantarea mandatului de consilier local prin decesul domnului consilier Paun Toader.
Hotararea nr.66/31.07.2017 privind completarea componentei Consiliului local al comunei Tutora
Hotararea nr.67/31.07.2017 privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei comunei Tutora din 8 septembrie 2017
Hotararea nr.68/31.07.2017 privind acceptarea de catre Consiliului local Tutora a mostenirii defunctei Ciomaga Eugenia
Hotararea nr.69/31.07.2017 privind aprobarea Contractului de prestari servicii încheiat cu avocat Berari Gianina cu privire la legile proprietații și reprezentarea in instanța
Hotararea nr.70/31.07.2017 referitoare la însusirea Actului Aditional nr. 20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare cu privire la modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice
Hotararea nr.71/31.07.2017 privind amenajarea Zonei de Agrement Chiperesti, comuna Tutora, judetul Iasi.
Hotararea nr.72/31.07.2017 [cu privire la aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tutora, judetul Iasi]
Hotararea nr.74/31.08.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local Tutora, judetul Iași din data de 31.07.2017
Hotararea nr.75/31.08.2017 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.21
Hotararea nr.76/31.08.2017 privind trecerea din domeniul privat al comunei Tutora, în domeniul public al comunei Tutora, a suprafetei de 9995 mp teren si punerea la dispozitia Proiectului ,,Înfiintare baza sportiva în sat Tutora, co
Hotararea nr.77/31.08.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. I si trim. II anul 2017
Hotararea nr.78/31.08.2017 privind însusirea valorilor din Raportul de evaluare -casa si paravan la mostenirea culeasa de Consiliul local Tutora, în urma dezbaterii succesiunii defunctei Ciomaga Eugenia.
Hotararea nr.79/31.08.2017 privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local- cap. Cultura, religie, sport, Parohiei Tutora pentru organizarea Taberei de vara din cadrul Asociatiei ,,Bucuriile Vietii,,.
Hotararea nr.80/31.08.2017 privind implementarea proiectului de investitie ,,Înfiintare baza sportiva în sat Tutora, Comuna Tutora, Judetul Iasi" în cadrulMasuriiM 4.4 - „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare soci
Hotararea nr.81/31.08.2017 privind aprobarea contractelor de sponsorizare pentru organizarea Zilelor Comunei Tutora
Hotararea nr.82/31.08.2017 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.83/31.08.2017 privind instituirea taxei de salubrizare si stabilirea cuantumului acestora pentru comuna Tutora.
Hotararea nr.84/31.08.2017 privind aprobarea Calendarului activitatilor ce se vor desfasura în comuna Tutora, cu ocazia Zilelor Comunei Tutora, 8-10 septembrie 2017.
Hotararea nr.85/31.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III 2017
Hotararea nr.86/05.09.2017 privind implementarea proiectului de investitie ,,Înfiintare baza sportiva în sat Tutora, Comuna Tutora, Judetul Iasi" în cadrul Masurii M 4.4 - „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare so
Hotararea nr.87/05.09.2017 privind includerea în domeniul public al comunei Tutora, a suprafetei de 4 mp teren si punerea la dispozitia Proiectului -,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL ÎN COMUNA TUTORA, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.88/22.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III 2017
Hotararea nr.89/22.09.2017 privind aprobarea achizitionarii unui autobuz second-hand, ce va fi folosit pentru transportul elevilor Scolii gimnaziale Tutora.
Hotararea nr.90/05.10.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din 31.08.2017, a ședințelor extraordinare din 5 și 22 septembrie 2017 ale Consiliului local Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.91-92/05.10.2017 ( privind aprobarea graficul de ședinte cu ordinea de zi a ședintelor Consiliului Local Tutora pe trimestrul IV 2017)
Hotararea nr.93/05.10.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si mandatarea domnului Albu Cristinel pentru semnarea unor docum
Hotararea nr.94/05.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tutora care va face parte din Consiliul de Administratie al Şcolii gimanziale Tutora și desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Tutora ca
Hotararea nr.95/05.10.2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr.229 din 03.02.2014 încheiat cu Asociatia Sateasca Chiperesti, comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea nr.96/05.10.2017 privind înfiintarea a doua sectii de votare în satele Chiperesti si Opriseni
Hotararea nr.97/05.10.2017 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea nr.98/05.10.2017 privind vânzarea directa catre d-nul Mihaita Culita Toader a terenului proprietate privata a comunei Tutora concesionat, situat în extravilan sat Chiperesti, comuna Tutora - parcela P359/1/1, nr. cadastral 60104
Hotararea nr.99/13.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2017
Hotararea nr.101/27.10.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din 05.10.2017, a ședințelor extraordinare din 13.10.2017 ale Consiliului local Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.102/27.10. 2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iași, pentru trim. III 2017
Hotararea nr.103/27.10. 2017 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei satului Opriseni din 8 noiembrie 2017.
Hotararea nr.104/27.10. 2017 privind modificarea organigramei și a statului de functii pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora ca urmare a suplimentarii cu un post de sofer a organigramei.
Hotararea nr.105/27.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de transport cu autobuzul a elevilor si studentilor din comuna Tutora în municipiul Iasi.
Hotararea nr.106 /27.10.2017 privind modificarea art.1 a Hotarârii Consiliului local nr. 98/05.10.2017 privind vânzarea directa catre d-nul Mihaita Culita Toade a terenului proprietate privata a comunei Tutora concesionat, situat în
Hotararea nr.107/10.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2017
Hotararea nr.108/10.11.2017 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini privind vânzarea prin licitatie publica, a terenului în suprafata de 2197 mp din domeniul privat, situat T38/1, P 359/1 în comuna
Hotararea nr.109/10.11.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.2066/30.11.2007 încheiat între Comuna Tutora si SC SYLVER ROM SRL Iasi
Hotararea nr.110/29.11.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din 27.10.2017, a ședinței extraordinare din 10.11. 2017 ale Consiliului local Tutora judetul Iași
Hotararea nr.111/29.11.201 privind aprobarea Planului functiilor publice pentru anul 2018
Hotararea nr.112/29.11.2017 prin care se ia act de vacantarea mandatului de consilier local al domnului consilier Bogdan Petrișor.
Hotararea nr.113/29.11.2017 privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu privire la efectuarea transportului cu atuobuzul al elevilor din comuna Tutora
Hotararea nr.114/29.11.2017 privind acordarea mandatului special în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prajeni-jud. Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si
Hotararea nr.115/29.11.2017referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.22
Hotararea nr.116/29.11.2017 privind aprobarea Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Tutora
Hotararea nr.117/29.11.2017cu privire la revocarea lit. a al art. 1 din Hotărârea Consiliului local Tutora nr. 33/10.04.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.118/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
Hotararea nr.119/29.11.2017 privind alocarea de fonduri banesti din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna.
Hotararea nr.120/29.11.2017privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.121/29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2017
Hotararea nr.122/29.11.2017 privind desemnarea reprezentantului Comunei Tutora în Adunarea Generala a Actionarilor a APAVITAL S.A. Iasi, în vederea exercitarii drepturilor de actionar
Hotararea nr.123/15.12.2017 privind completarea componentei Consiliului local al comunei Tutora
Hotararea nr.124/15.12.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din 29.11.2017, a Consiliului local Tutora, judetul Iași
Hotararea nr.125-126/15.12.2017 ( privind aprobarea graficul de ședinte cu ordinea de zi a ședintelor Consiliului Local Tutora pe trimestrul I 2018)
Hotararea nr.127/15.12.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. IV 2017
Hotararea nr.128/15.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2018
Hotararea nr.129/15.12.2017 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018
Hotararea nr.130/15.12.2017 privind organizarea retelei școlare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tutora, alcatuita din unitatile de învatamânt care vor functiona în anul școlar 2018-2019.
Hotararea nr.131/15.12.2017privind suplimentarea cu 6000 lei fonduri banesti din bugetul local, pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna.
Hotararea nr.132/15.12.2017 privind aprobarea "acordarii drepturilor de care beneficiaza membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Tutora, în conformitate cu prevederile HG nr. 1579/2005"
Hotararea nr.133/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2017
Hotararea nr.134/15.12.2017privind modificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului local Tutora nr. 95/05.10.2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr.229 din 03.02.2014 încheiat cu Asociatia Sateasca Chiperesti , comuna Tutora,

Vizualizari: 249
Data creare: 11-12-2017 22:51:40

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR

PNRR

.PNRR